ข่าว

 

 

ข่าว ประกาศ ณ วันที่
การยกเลิกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 06 October 2023
การแก้ใขมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 03 November 2022
Relaxed Covid-19 Measures 03 November 2022
ให้พื้นที่สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียมเป็นเขตปลอดการใช้กัญชาหรือกัญชง 29 Jun 2022
การผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 28 Jun 2022
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ 04 Jan 2021
Measures to prevent the new surge of Covid 19 04 Jan 2021
การสิ้นสุดมาตรการขยายอายุของใบอนุญาตทำงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 20 May 2020
มาตรการการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 18 April 2020
Measures for the training of personnel in petroleum and related industries 18 April 2020
คำปฏิญาณและยึดมั่นในงานการฝึกอบรมภายใต้ภาวะการระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย 17 April 2020
ประกาศเรื่องมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากมติคณะรัฐมนตรี 2 April 2020
มาตรการต่ออายุใบอนุญาต (เอกสารแนบ) 23 March 2020
ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 COVID-2019) 27 February 2020
Preventive measures against the wildspread COVID-19 27 February 2020