ติดต่อ

ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพฯ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (TPTI-ADMIN) 

จิตรลดา ทองสุข
อีเมล : Jitladat@gmail.com

โทร : 02 024 9894
โทรสาร : 02 024 9892

ศูนย์ฝึกอบรมสงขลา

สุทธิดา โมลิโต
สุริยาวุฒิ ไทรโสดา
อีเมล : tpti.skl@gmail.com
โทร/โทรสาร : 074 260 736

ศูนย์ฝึกอบรมแหลมฉบัง

อรสา แบ่งส่วน
อีเมล : orasa@tpti.org
โทร : 033-047-077
โทรสาร : 033-047-077

ศูนย์ฝึกอบรมบางปู

สมฤดี นาครินทร์
อีเมล : somruedee@tpti.org
นันท์นพัต ชุติยานันท์
อีเมล : Nunnaphat@tpti.org
โทร : 02 701 2279 , 081 579 5699
โทรสาร : 02 701 2280

ศูนย์ฝึกอบรมลานกระบือ

นันท์ชญาน์ รัชดาธนวัฒน์
อีเมล : nunchaya@tpti.org
สุดารัตน์ ทองรักษ์
อีเมล : sudarat@tpti.org
โทร / โทรสาร: 055 741 915

การเงินและบัญชี

ฐิติมา วีระวงศ์
อีเมล : thitima@tpti.org
โทร : 02 024 9897
โทรสาร : 0 2024 9892
ปัญจพร วันเต็ม
อีเมล : info@tpti.org
โทร : 0 2024 9896
โทรสาร : 0 2024 9892 , 0 2024 9895

ติดต่อ สถาบันฯ

ชื่อ(จำเป็นต้องใส่)

อีเมล(จำเป็นต้องใส่)

หัวข้อ

ข้อความ