Drilling School

         *ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการ*

ประกาศสถาบันฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะปฏิบัติงานเจาะหลุมปิโตรเลียม“Drilling School”รุ่นที่ 10
 

            ด้วยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ดำเนินจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะปฏิบัติงานเจาะหลุมปิโตรเลียม “Drilling School” รุ่นที่ 10 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ด้านงานขุดเจาะหลุมสำรวจปิโตรเลียม เพื่อการประกอบอาชีพในกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ในระดับปริญญาตรี ระดับอนุปริญญา ปวส. จากสาขาวิชาที่ระบุไว้ในคุณสมบัติผู้สมัครจากสถาบันการศึกษาต่างๆ จำนวน 20 คน โดยมีระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561
ทั้งนี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้มอบหมายให้สถาบันฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม (TPTI)   ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกับกลุ่มบริษัทผู้รับสัมปทาน และบริษัทผู้ให้บริการปิโตรเลียมในประเทศไทย เพื่อเป็นหน่วยงานกลาง ในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานสากล ให้กับบุคลากรในประเทศ ทางสถาบันฯ มีความประสงค์จะจัดฝึกอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมสำหรับ ผู้ที่จะปฏิบัติงานเจาะหลุมปิโตรเลียม (Drilling School) รุ่นที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2560 ระยะเวลาฝึกอบรม ทั้งสิ้น 6 เดือน โดยมีกำหนดการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-16 สิงหาคม 2560 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

1. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาช่างเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขา

วิศวกรรมปิโตรเลียม                                วิศวกรรมปิโตรเคมี

วิศวกรรมเหมืองแร่                                  วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี

วิศวกรรมปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์        วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมไฟฟ้า                                       วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์                        วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมโยธา                                        วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

วิศวกรรมทรัพยากรธรณี                           วิศวกรรมธรณี

ธรณีวิทยา/ธรณีศาสตร์ /วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

 

2. ผู้สมัครต้อง อายุไม่เกิน 25 ปี ในวันที่ปิดรับสมัคร (เกิดตั้งแต่ 16 สิงหาคม 2535 เป็นต้นไป)
3. เกรดเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา ต้องไม่ต่ำกว่า 2.75
4. ไม่ปฏิบัติงานอยู่ในบริษัทผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียม ณ วันที่เปิดรับสมัครของโครงการ
5. มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

 

ผู้ประสงค์สมัครโครงการให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.tpti.org (Download) ติดรูปถ่าย และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2. สมัครโดยส่งมาทางอีเมล drillingschool10@tpti.org (ไฟล์เอกสารต้องเป็นนามสกุล PDF นำมารวมกันให้เป็น 1 ไฟล์เท่านั้น) ประกอบด้วย
2.1 ใบสมัครโครงการ Drilling School 10 ดาวน์โหลดที่ http://www.tpti.org (Download)
2.2  สำเนาประกาศนียบัตรหรือใบแสดงผลการศึกษา Transcript 1 ชุด
2.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
2.4  ผลสอบภาษาอังกฤษ อาทิเช่น TOEIC  TOFEL  IELTS  CU-TEP  TU-GET (ถ้ามี)
3. ให้ใช้ชื่อ subject ของอีเมล เป็นชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ ของผู้สมัคร
4. สมัครทางอีเมลเท่านั้น สิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลาราชการ (16.30น.)

 หมายเหตุ

–  การคัดเลือกโดยคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดไม่อาจฟ้องร้องหรือเอาผิดการตัดสินได้
–  ทางสถาบันฯ จะนัดสัมภาษณ์เฉพาะผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการเท่านั้น
–   ทางสถาบันฯ จะรับพิจารณาสำหรับผู้ที่ส่งเอกสารประกอบการรับสมัครครบถ้วนเท่านั้น

*หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม
ส่งอีเมลมาที่ drillingschool10@tpti.org โทร 09-2596-9893 / 0-2701-2279

 

กำหนดการ

วันที่

สถานที่

สมัครทางอีเมลเท่านั้น

7-16 สิงหาคม 2560

อีเมล drillingschool10@tpti.org
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

21 สิงหาคม 2560

ทาง www.tpti.org
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์

24 สิงหาคม 2560

สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม อาคารบี ชั้น 11 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่    คอมเพล็กซ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการ

30 สิงหาคม 2560

ทาง www.tpti.org
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการ
การรายงานตัว

5 กันยายน 2560

สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม อาคารบี ชั้น 11 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่    คอมเพล็กซ์

 

ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม