ผู้ร่วมก่อตั้ง

 

ปี 2543 สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม (TPTI) ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือ        จากทั้งภาครัฐ และเอกชน ในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

• กรมทรัพยากรธรณี (ปัจจุบันกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ)
• กรมการพลังงานทหาร
• บริษัท เชฟรอนออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
• บริษัท แฮร์รอดส์ เอเนอร์ยี (ประเทศไทย) จำกัด
• บริษัท ปตท สำรวจและผลิต จำกัด (มหาชน)
• บริษัท ไทยเชลล์ เอ็กซ์พลอเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น จำกัด
• บริษัท ยูโนแคล ไทยแลนด์ จำกัด
• บริษัท ไทยโป จำกัด
• บริษัท โททัล เอ็กซ์พลอเรชั่น แอนด์ โปรดักชั่น ไทยแลนด์
• บริษัท ชลัมเบอร์เจอร์ โอเวอร์ซีส์ เอส. เอ. จํากัดHalliburton Company
• บริษัท เบเคอร์ ฮิวช์ส (ประเทศไทย) จำกัด
• บริษัท เอสวีเอส ออยล์ฟิลด์ เซอร์วิสเซส จำกัด