วิสัยทัศน์

 

       เพื่อเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมของ หน่วยงานรัฐบาล ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และสถาบันการศึกษา ให้มีมาตรฐาน ความรู้ความเข้าใจและทักษะของธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต