ภารกิจ/วัตถุประสงค์

 
 

• เพื่อเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมของบุคลากรที่ทำงานในอุตสาหกรรมสำรวจ และผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย
• เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกตำแหน่งของอุตสาหกรรมสำรวจ และผลิตปิโตรเลียมให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• จัดหาสถานที่ อุปกรณ์การฝึก และจัด ระบบการฝึกอบรมให้บุคลากรในประเทศ ให้ได้มาตรฐานที่ดี เหมาะสม และทัดเทียมกับ ศูนย์ฝึกมาตรฐานอื่นในต่างประเทศ”