ผู้ร่วมก่อตั้ง

 
 

ปี 2543 สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม (TPTI) ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือ จากทั้งภาครัฐ และเอกชน ในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

 

       • กรมทรัพยากรธรณี (ปัจจุบันกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ)

       • กรมการพลังงานทหาร

       • บริษัท เชฟรอนออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

       • บริษัท แฮร์รอดส์ เอเนอร์ยี (ประเทศไทย) จำกัด

       • บริษัท ปตท สำรวจและผลิต จำกัด (มหาชน)

       • บริษัท ไทยเชลล์ เอ็กซ์พลอเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น จำกัด

       • บริษัท ยูโนแคล ไทยแลนด์ จำกัด

       • บริษัท ไทยโป จำกัด

       • บริษัท โททัล เอ็กซ์พลอเรชั่น แอนด์ โปรดักชั่น ไทยแลนด์

       • บริษัท ชลัมเบอร์เจอร์ โอเวอร์ซีส์ เอส. เอ. จํากัดHalliburton Company

       • บริษัท เบเคอร์ ฮิวช์ส (ประเทศไทย) จำกัด

       • บริษัท เอสวีเอส ออยล์ฟิลด์ เซอร์วิสเซส จำกัด