ประวัติสถาบันฯ

 
 

       ปี พ.ศ. 2543 สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม (TPTI)  ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกองเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม  (ปัจจุบันเป็นกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน หลังจากการปรับโครงสร้างราชการ ปี พ.ศ. 2545) กับกลุ่มบริษัทผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียมในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นเป็นหน่วยงานกลางในการฝึกอบรมบุคลากรชาวไทย ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและสาขาที่เกี่ยวข้องด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

 

       สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม (TPTI) จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมของบุคลากรที่ทำงานในธุรกิจสำรวจ และผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยให้ เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยสถาบันฯ จะร่วมมือกับผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียมจัดหลักสูตรการฝึกอบรมด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและสาขาที่เกี่ยวข้องด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และสถาบันฯ ยังจัดหาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของบริษัทผู้ประกอบการที่มีความจำเป็นในด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียม สถาบันฯ ยังมีศูนย์ฝึกอบรมเพื่ออำนวยความสะดวกในแต่ละภูมิภาคที่มีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมอีกด้วย

 

       ความร่วมมือระหว่างสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม (TPTI) และบริษัทผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียมจะช่วยให้สถาบันฯ เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของธุรกิจสำรวจ และผลิตปิโตรเลียมในไทยให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานที่ดี เหมาะสม และทัดเทียมกับ ศูนย์ฝึกมาตรฐานอื่นในต่างประเทศ