หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน สถานที่เก็บรักษาน้ำมัน (กรมธุรกิจพลังงาน)

Home > Other E& P Support > หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน สถานที่เก็บรักษาน้ำมัน (กรมธุรกิจพลังงาน)

เวลาเรียน 2 วัน
จำนวนนักเรียน Class Size 40 / 20
ราคา 7,950 (ไม่รวม VAT 7%)
สถานที่ ศูนย์ฝึกอบรมลานกระบือ
อายุประกาศนียบัตร

รายละเอียดการฝึกอบรม

ภาคทฤษฏี

ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานน้้ำมัน

 • ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน้ำมัน
 • วิธีการทดสอบน้ำมันในห้องปฏิบัติการ
 • หลักพื้นฐานการจัดการความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ เก็บรักษาน้ำมัน
 • การปฏิบัติงานความปลอดภัยในสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน
 • กฏความปลอดภัยในสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน
 • หลักวิธีการในการทำงานกับสารเคมีออย่างปลอดภัยและการปฏิบัติเมื่อถูกสารเคมี
 • การรับและลงน้ำมันอย่างปลอดภัย
 • ข้อปฏิบัติการซ่อมบำรุงและการขออนุญาตให้ซ่อมบำรุง
 • การดูแลน้ำทิ้งในสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน การควบคุมขยะ และ คาบน้ำมัน ไขมัน โดยใช้อุปกรณ์ API Oil Water Separator
 • การปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการน้ำมัน

ภาคปฏิบัติ
พื้นฐานในการปฏิบัติงานน้ำมัน

 • การรับน้ำมัน (Loading)
 • การถ่ายน้ำมัน (Offloading)

หลักพื้นฐานด้านความปลอดภัย

Catalog : Other E& P Support.