หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงาน ถังขนส่งน้ำมัน ประเภทรถขนส่งน้ำมัน (กรมธุรกิจพลังงาน)

Home > Other E& P Support > หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงาน ถังขนส่งน้ำมัน ประเภทรถขนส่งน้ำมัน (กรมธุรกิจพลังงาน)

เวลาเรียน 2 วัน
จำนวนนักเรียน Class Size 40 / 20
ราคา 7,950 (ไม่รวม VAT 7%)
สถานที่ ศูนย์ฝึกอบรมลานกระบือ
อายุประกาศนียบัตร

รายละเอียดการฝึกอบรม

ภาคทฤษฏี

ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานน้้ำมัน

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับน้ำมัน
 • หลักการพื้นฐานการจัดการความปลอดภัย
 • การเข้าโรงสูบ-ถ่่ายน้ำมัน
 • การรับน้ำมัน (Loading)
 • การถ่ายน้ำมัน (Offloading)
 • หลักการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถขนส่งน้ำมัน (Driver) ตามกฏกระทรวงการขนส่งน้ำมันโดยถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๘
 • การตรวจสอบสภาพของรถก่อน – หลังการทำงาน
 • การบริหารจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ภาคปฏิบัติ

พื้นฐานในการปฏิบัติงานน้ำมัน

 • การเข้าโรงสูบ – ถ่ายน้ำมัน
 • การรับน้ำมัน (Loading)
 • การถ่ายน้ำมัน (Offloading)

หลักพื้นฐานด้านความปลอดภัย

 • การตรวจสภาพความปลอดภัยเกี่ยวกับรถขนส่งน้ำมัน
 • การดับเพลิงเบื้องต้น
Catalog : Other E& P Support.